خیلی خوب و واضح توضیح می دید. من نمیدونستم اینقدر هدف جستجو و کانسپت کلمه کلیدی مهمه